Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „OUTLAB”

 

 

§1 Definicje

§2 Postanowienia ogólne

§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

§4 Umowa sprzedaży

§5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

§6 Metody płatności

§7 Rękojmia za wady Towaru

§8 Odstąpienie od umowy sprzedaży

§9 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne

§10 Odpowiedzialność

§11 Postanowienia końcowe

Załączniki

 

Wstęp

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://outlabsklep.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony przez Magdę Wronę i Romana Paśnickiego wykonujących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą OUTLAB M. Wrona, R.Paśnicki s. c. w Starej Wsi (05-830) przy ulicy Złotego Runa 22, NIP 5342499318, REGON 147423761, telefon: +48 733 901 300, +48 731 715 003 poczta elektroniczna: info@outlab.pl.

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

 

§1 Definicje

1.      Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem http://outlabsklep.pl

2.      Sprzedawca – Magda Wrona oraz Roman Paśnicki wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą OUTLAB M. Wrona, R. Paśnicki s. c. w Starej Wsi (05-830) przy ulicy Złotego Runa 22, NIP 5342499318, REGON 147423761.

3.      Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą,

4.      Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.      Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6.      Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.

7.      Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.

8.      Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.

9.      Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.

10.  Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.

11.  Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

 

 

§2 Postanowienia ogólne

1.      Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2.      Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

3.      Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4.      Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.

5.      W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta, gwarancja nie wyłącza oraz nie ogranicza możliwości skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady towaru.

6.      Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

7.      Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Polski.

8.      Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

9.      Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki.

 

§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

1.      Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

a)      umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży,

b)      umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta,

c)      przesyłaniu Klientom informacji o promocjach i Towarach w formie „Newslettera”.

2.      Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.

3.      Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.

4.      Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.

5.      Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci „Newslettera” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do „Newslettera” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.

6.      Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje m. in. adres poczty elektronicznej oraz ustala indywidualne hasło, które wraz z adresem poczty elektronicznej umożliwia dostęp do Konta klienta.

7.      Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

a)      urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b)      przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c)      dostęp do poczty elektronicznej.

8.      Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

9.      Sprzedawca oświadcza, że w celu sprawniejszego świadczenia usług pod kątem dystrybucji i składowania oferowanych towarów współpracuje z zewnętrznym magazynem, należącym do spółki Omnipack sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 85 lok. 21, KRS: 0000604889,

 NIP: 5223055791, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł. Spółka – partner Sprzedawcy na podstawie osobnej umowy zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Klientów Sprzedawcy przekazywane w ramach realizacji Zamówień zgodnie z ustalonymi ustawodawstwem krajowym i unijnym standardami i przepisami prawnymi.

 

§4 Umowa sprzedaży

1.      Sprzedawca umożliwia następujące sposoby składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym:

a) za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym,

b) drogą elektroniczną na adres e-mail info@outlab.pl,

c) w szczególnych przypadkach: telefonicznie pod numerem telefonu +48 733 901 300 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00

2.      W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu. Po dokonaniu wyboru Towaru (dodanie Towaru do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

3.      W celu złożenia zamówienia w sposób określony w ust. 1 lit. b i c, Klient wskazuje Towar jaki zamierza nabyć, w razie takiej możliwości jego cechy oraz podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres do dostawy, numer telefonu oraz adres poczty e-mail).

4.      Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

5.      Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

6.      W przypadku złożenia zamówienia na kwotę przekraczającą 2.000,00 złotych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta dokonania przedpłaty w całości lub w określonej części przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

 

§5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

1.      Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §6 ust. 3-4 niniejszego Regulaminu).

2.      Czas realizacji zamówienia podany jest każdorazowo przy opisie Towaru w Sklepie internetowym.  W przypadku zamówienia kilku Towarów o różnym czasie realizacji zamówienia, zamówienie jest realizowane w terminie odpowiadającym najdłuższemu wskazanemu przy opisie Towaru czasowi realizacji.

3.      Do czasu realizacji zamówienia określonego przez Sprzedawcę należy doliczyć czas dostawy Towaru do Klienta przez przewoźnika. Dostawa Towaru przez przewoźnika w formie przesyłki kurierskiej odbywa się zazwyczaj w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

4.      W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.

5.      Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.

6.      Sprzedawca informuje, iż nie udostępnia możliwości osobistego odbioru Towaru w siedzibie firmy.

7.      Informacje o kosztach dostawy podawane są w trakcie wypełniania przez Klienta formularza zamówienia.

8.      Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.

 

 

§6 Metody płatności

1.      Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

a)      przelew online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl (zgodnie z regulaminem tego serwisu),

b)      płatność kartą płatniczą (debetową lub kredytową), za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, operatorem kart płatniczych w tym przypadku jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy,

ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935,

NIP 7792369887, Regon 301345068

c)      przelew tradycyjny na rachunek Sprzedawcy o numerze: 63 1140 2004 0000 3702 7533 1446,

d)     płatność gotówką przy odbiorze Towaru,

2.      Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.

3.      Realizacja zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymania informacji od operatora przelewów online o poprawnym dokonaniu płatności przez Klienta. W przypadku wybrania płatności gotówką przy odbiorze realizacja zamówienia następuje po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

4.      W przypadku płatności ratalnej realizacja zamówienia następuje z chwilą otrzymania od podmiotu obsługującego płatności ratalne informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Klienta i zawarciu umowy ratalnej.

5.      Sprzedawca informuje, iż korzysta ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu ka rejestrujących (tj. nie wydaje paragonu fiskalnego) na podstawie §2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r.

6.      Sprzedawca w związku z ust. 4 dokumentuje sprzedaż za pomocą faktury VAT.

7.      W przypadku wyboru przez Klienta faktury VAT elektronicznej, Klient oświadcza, iż akceptuje wystawienie i przesłanie oryginału faktury VAT bez podpisu, w formie elektronicznej w formacie PDF na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzaniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur VAT.

 

§7 Rękojmia za wady Towaru

1.      Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

2.      Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.

3.      Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu konsumentem.

4.      Zgodnie z art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przy sprzedaży na rzecz Klienta będącego przedsiębiorcą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

5.      Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres info@outlab.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6.      Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Ożarowska 40/42.

7.      Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

8.      Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

 

§8 Odstąpienie od umowy sprzedaży

1.      Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.

2.      Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

3.      Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy.

4.      Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

5.      Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.      Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.      Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.      Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.      Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

10.  Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11.  Towar należy dostarczyć na adres: Omnipack sp. z o. o.05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Ożarowska 40/42.

12.  W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13.  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m. in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§9 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

oraz postępowanie reklamacyjne

1.      Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2.      Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres info@outlab.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby Sprzedawcy. Odstąpienie od umowy może nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3.      W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. w przypadku umowy określonej w §3 ust. 1 lit. b, Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej info@outlab.pl.

4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

5.      W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres info@outlab.pl.

6.      Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.

7.      Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

8.      W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 6 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

 

§10 Odpowiedzialność

1.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

 

§11 Postanowienia końcowe

1.      Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

3.      W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4.      Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

5.      Klient będący konsumentem może skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.      Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

7.      Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

8.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat:

OUTLAB  M. Wrona, R.Paśnicki s. c.

ul. Złotego Runa 22

05-830 Stara Wieś

Adres e-mail: info@outlab.pl

 

 

Adres do odesłania zamówienia:

Omnipack Sp. Z o. o.

Ul. Ożarowska 40/42

05-850 Ożarów Mazowiecki

 

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od:

☐ *umowy sprzedaży następujących rzeczy (w miarę możliwości podać dodatkowo numer zamówienia): ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

☐ *umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi: ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego konsumenta do zwrotu płatności:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej

…………………………………

…………………………………

Data wypełnienia formularza:

…………………………………

* Właściwe zaznaczyć

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 - formularz zgłoszenia reklamacji

 

…………………, dnia ……………. r.

(miejscowość, data)

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

 

1. Dane Klienta

Imię i nazwisko

 

 

Adres

 

 

 

E-mail

Telefon

 

 

 

2. Informacje o przedmiocie reklamacji

Towar

(kod towaru/ nr seryjny, nazwa)

 

Data zakupu

 

 

Opis wady

(w tym moment wystąpienia wady)

 

 

 

 

 

3. Żądanie Klienta (w związku art. 561 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny):

nieodpłatna naprawa Towaru

wymiana na nowy Towar

odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny*

obniżenie ceny Towaru*

*Pouczenie: Klientowi przysługuje możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny lub obniżenia ceny Towaru, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy lub usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie naprawił lub nie wymienił Towaru na nowy.

…………………………………………….

(podpis Klienta)

Google+

<script type='text/javascript' src='//www.opineo.pl/shop/lovespread.js.php?s=26557&type=small&color=white'></script>

<script type='text/javascript' src='httpss://www.opineo.pl/shop/slider.js.php?s=26557&offsetTop=110&onclick=1&type=v'></script>